Šta je ECDL?

ECDL je skraćenica za European Computer Driving Licence i predstavlja standardizovani međunarodni program obuke rada na računaru. ECDL diploma je priznata u preko 150 zemalja svijeta i predstavlja najvalidniju diplomu, bilo gdje u svijetu, koja potvrđuje Vaše znanje. Takođe predstavlja jedan od standarda za prijem u državnu službu u BiH. Plan i program rada su usklađeni sa najnovijim svejtskim pravilima i standardima.

Prednosti sertifikovanog programa obuke:

 • Učinite svoj CV atraktivniji potencijalnim poslodavcima
 • Omogućite zaposlenima da postanu produktivniji
 • Povećajte šanse za napredovanje u kraijeri

ECDL Diplome

ECDL Start

Uslov za dobijanje ECDL start diplome predstavlja četiri položena modula i to:

Modul 2, 3 i 7 su obavezni i možete birati još jedan modul po izboru.

ECDL Core

Za sticanje ECDL Core diplome potrebno je položiti svih 7 modula.

ECDL testiranje

Ispiti se polažu isključivo u našem ovlaštenom testnom centru u Banjaluci koji je u svakom trenutku povezan sa jedinstvenim test serverom. Ukoiko kandidat smatra da posjeduje potrebno znanje za polaganje , nije potrebno da pohađa obuku već može direktno pristupiti testiranju prema ECDL uslovima (potrebno je da dobije jedinstveni ID).

Testovi za sve module imaju po 36 pitanja i traju po 45 minuta. Uslov za prolaz svakog modula je 75% tačnih odgovora. Kandidat ima pravo da polaže ispite u roku od 3 godine od trenutka dobijanja jedinstvenog ID broja.

eCitizen diploma se izdaje nakon položenog jednog ispita čija pitanja su posebno prilagođena eCitizen programu.

eCitizen

eCitizen predstavlja posebno prilagođen program edukacije koji je namjenjen građanima koji žele steći osnovna znanja korištenja rada na računaru te korištenje interneta sa svim mogućnostima – pretraživanje, slanje elektronske pošte, razmjena multimedijalnog sadržaja a sve u cilju aktivnog uključivanja u informaciono društvo.

ECDL Program

ECDL program sastoji se iz sedam modula i to:

Modul 1 – Osnove informacionih tehnologija

Opšte poznavanje rada na računaru. Šta je software, šta je hardware, korištenje memorije vrste memorijskih uređaja

Ovaj modul će Vam omogućiti da steknete znanja o različitim komponentama računara i o osnovama informacionih i komunikacionih tehnologija.

Po završetku ovog modula svaki kandidat će:

 • Razumjeti šta je hardware i znati koji faktoru utiču na performanse računara
 • Razumjeti šta je software i poznavaće razliku između sistemskih aplikacija i aplikacija za svakodnevnu upotrebu
 • Razumjeće kako funkcionišu informacione mreže i poznavaće više različitih opcija konektovanja na internet
 • Moći će da prepozna razliku između komunikacionig i informacionog software-a
 • Biće upoznat sa prednostima i manama korištenja računara kao i uticaja na zdravlje, okolinu i sigurnost
 • Prepoznati sigurnosne i pravne nedostatke vezane za software i zaštitu podataka
Modul 2 – Operativni sistem i upravljanje datotekama

Šta je operativni sistem? Šta su datoteke? Kreiranje datoteka i foldera, razlika između foldera i fajla, korištenje integrisanih alata.

Ovaj modul od kandidata zahtjeva da demonstriraju znanja i vještine korištenja osnovnih funkcija računara i operativnog sistema. Među ostalim vještinama kandidati će naučiti da efikasno upravljaju i uređuju svoje desktop okrušenje kao i da rade sa datotekama i fajlovima.

Po završetku ovog modula svaki kandidat će moći da:

 • Koristi osnovne karateristike operativnog sistema i koristiti ugrađenu pomoć (HELP).
 • Koristi grafičko okruženje
 • Poznaje osnovne koncepte upravljanja fajlovima i njihove organizacije
 • Koristi sofware za kompresiju i zapakivanje određenih datoteka u fajlove kao i rad i važnost antivirusnih programa
 • Demonstrira upotrebu i upravljanje jednostavnim tekstom i alatima za štampu
Modul 3 – Obrada teksta

Rad u MS Word programu, unos, obrada i manipulisanje tekstom.

Ovaj modul omogućava kandidatima da nauče potpunu manipulaciju teksta u programu MS Word. MS Word je jedan od programa MS Office paketa i predstavlja nezamjenjiv program kad je u pitanju rad sa tekstom.

Kandidati će naučiti da manipulišu tekstom u potpunosti, da ga kopiraju, dupliciraju, formatiraju, premještaju iz jednog dokumenta u drugi. Takođe naučiće da rade s jednostavnim tabelama, ubacivati slike u dokument i još mnogo toga.

Po završetku ovog modula svaki kandidat će moći da:

 • Radi sa dokumentima i čuva ih u različite formate
 • Koristiti opciju integrisanu HELP da poveća produktivnost i otkloni nedostatke
 • Kreira i uređuje Word dokumente koje će biti spreman da dijeli i distribuira
 • Koristi različite formate te da ih prepozna i odabere odgovarajući fomrat dokumenta prije njegove distribucije
 • Ubacuje tabele, slike i crta objekte u samom dokumentu
 • Prpremi dokument za slanje na e-mail
 • Napravi podešavanja dokumenta i pripremi ga za štampu
Modul 4 – Elektronske tabele

Rad u MS Excel programu, kreiranje i rad sa tabelama.

Ovaj modul omogućava kandidatima da razumiju koncept proračunskih tablica i da steknu znanje korištenja programa MS Excel koji predstavlja nezamjenjiv program kad je u pitanju rad sa tabelama i proračunima. Kandidati će razumijeti kako da kreiraju i koriste izračune i računskim tabelama. Takođe naučiće da koriste formule i gotove funkcije i da sve to primjene na grafikone.

Po završetku ovog modula svaki kandidat će moći da:

 • Radi sa računskim tabelama i da ih čuva u različitim formatima
 • Koristi integrisane HELP opcije
 • Unosi podate u ćelije, kreira liste i kopira pomjera ili briše podatke bilo koje vrste
 • Radi sa redovima i kolonama kao i sa više radnih listova unutar jednog dokumenta
 • Kreira matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije i prepozna greške i pogrešne unose u formulama
 • Formatiraju brojeve i tekst u tabelama
 • Koriste i uređuju grafikone i pivot tabele
 • Spreme tabele za slanje i za print
Modul 5 – Baze podataka

Kreiranje i rad sa bazama podata u MS Acces programu

Ovaj modul će omogućiti kandidatima da razumiju osnovne koncepte relacionih baza podataka i da ih primjenjuju u radu za programom MS Acces. Ovo uključuje kreiranje i modifikovanje tabela, izvještaja i formi i pripremanje za dalju distribujciju, kao i poveizivanje u relacionu bazu.

Po završetku ovog modula svaki kandidat će moći da:

 • Razumije šta je baza podataka i kako je sastavljena i organizovana
 • Kreira baze podataka i prikazuje njihov sadržaj na različite načine
 • Kreira tabele, spaja ih u baze i mjenja nihov sadržaj
 • Sortira tabelu i filrira njen sadržaj prema indivdualnim potrebama
 • Razumije šta su forme i kreira formu za unos podataka i njihovo modifikovanje
 • Kreira izvještaje uz pomoć baza, spremne za dalju distribuciju
Modul 6 – Grafika i multimedijalne prezentacije

Oosnovne tehnike izrade multimedijalnih prezentacija (Microsoft PowerPoint)

Ovaj modul će omogućiti kandidatima da steknu kompetencije i vještine u korištenju prezentacijskih alata i programa na Vašem računaru. U ovom modulu obrađuje se program MS PowerPoint. Program i plan rada obuhvata kreiranje, formatiranje, modifikovanje i pripremanje prezentacija koristeći različite vrste slajdova za prikaz.

Po završetku ovog modula svaki kandidat će moći da:

 • Kreira prezentacije i čuva ih u različite formate
 • Razumije različite vrste prikaza i kako se koriste, izaberu stilove pojedinih slajdova i da mjenjaju dizajn prezentacije
 • Unose, mjenjaju i formatiraju tekst u prezentaciji. Prepoznaju vrijednosti različitih fontova i isticanja naslova u slajdovima
 • Izaberu, kreiraju i formatiraju različite gafikone te ih pravilno pozicioniraju u samoj prezentaciji
 • Ubacivanje i podešavanje slika i crtanje objekata
 • Ubacivanje multimedijalnog sadržaja (slike, video, muzika…) i nihovo podešavanje
Modul 7 – Informacije i komunikacije

Oosnove rada sa Internet pretraživačem i rad u programu za elektronsku poštu (Microsoft Internet Explorer i Outlook)

Na ovom modulu kandidati će naučiti o osnovnim konceptima interneta, načinu na koji su računari povezani na internet i na određene termine koji su povezani sa korištenjem interneta. Pretraživanje interneta i kreiranje elektronske adrese kao i kreiranje, slanje i primanje elektronske pošte te dodavanje fajlova u e-mail. Takođe biće upoznati sa sigurnosnim konceptima i o sigurnosti elektronske pošte i važnosti zaštite podataka i privatnosti.

Po završetku ovog modula kandidat će moći da:

 • Razumije šta je internet i način na koji su računari povezani na inetzrnet
 • Sigurno i brzo pretražuje internet i koristi web browser te ga podešava po želji
 • Nauči da snimi određe stranice i da ih dijeli sa drugima
 • Razumije šta je eletronska adresa (e-mail) te spozna prednosti njenog korištenja
 • Sigurno i brzo šalje i prima željenu poštu te da dodaje i dijeli fajlove outem e-maila
 • Razumije sigurnost na internetu i zaštitu podataka i privatnosti, te da spozna potencijalne opasnosti koje se nalaze na internetu

Cjenovnik

ECDL Start (Obuka i testiranje)

400.00KM

 • U cijenu ECDL Start uključeno je:
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 7
 • Modul po izboru
 • Svako ponovno testiranje se
 • naplaćuje dodatnih 30,00 KM

Prijavite se

ECDL Start (Testiranje)

250.00KM

 • U cijenu ECDL Start uključeno je:
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 7
 • Modul po izboru
 • Svako ponovno testiranje se
 • naplaćuje dodatnih 30,00 KM

Prijavite se

ECDL Core (Obuka i testiranje)

600.00KM

 • U cijenu ECDL Start uključeno je:
 • 7 Modula
 • izdavanje sertifikata
 • plastične ID kartice i po jedan
 • izlazak za svaki od sedam modula
 • Svako ponovno testiranje se
 • naplaćuje dodatnih 30,00 KM

Prijavite se

ECDL Core (Testiranje)

350.00KM

 • U cijenu ECDL Start uključeno je:
 • 7 Modula
 • izdavanje sertifikata
 • plastične ID kartice i po jedan
 • izlazak za svaki od sedam modula
 • Svako ponovno testiranje se
 • naplaćuje dodatnih 30,00 KM

Prijavite se

ECDL za posao

Danas je na radnom mjestu veoma važno da zaposleni imaju mogućnost da koriste tehnologije efikasno i efektno. Poslodavci očekuju, od svih koji se prijave na posao da posjeduju vještine korištenja računara i informacionih tehnologija kao jedan od glavnih uslova za zapošljavanje. Praksa je pokazala da zaposleni sa pravim vještinama imaju veći potencijal za napredovanje u svojim karijerama.

Šta poslodavci žele?

Poslodavci znaju da su osobe koji posjeduju vještine korištenja računara produktivniji. Takođe efikasniji su u obavljanju zadataka koji bi u suprotnom oduzimali previše vremena. Oni koriste tehnologije da efikasnije komuniciraju i troše mnogo manje vremena opterećujući IT sektor sa problemima. Poslodavci žele radnike koji su vješti i koji će doprinjeti postizanju ciljeva poslovanja na efikasan, efektan i produktivan način.

Dokažite svoje vještine

Sertifikati ECDL asocijacije su dokaz Vašem poslodavcu ili potencijalnom poslodavcu da posjedujete vještine koje su potrebne na današnjem radnom mjestu i da posjedujete kvalitetno znanje kao i međunarodno priznatu diplomu. Sa svojim jedinstvenim jedinstvenim Syllabis-om koji se redovno provjerava i nadograđuje, kako bi omogućio da je nastava uvijek prema zadnjim standardima i da prati nove tehnologije, ECDL program je do sada pomogao 11 miliona ljudi širom svijeta. Kroz ECDL oni su stekli nova znanja i iskustva i postali privlačniji poslodavcima.

Kontakt

Više informacija o ECDL edukaciji možete dobiti putem:

academy@infoars.net
051 464 626
066 99 66 88

ili u prostorijama našeg ovlaštenog testnog centra u ulici Carice Milice 43, Banjaluka.